6937 744 055

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1 Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ και οι ΟPOI  ΧΡΗΣΗΣ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αποτελούν το σύνολο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ που συνάπτεται μεταξύ κάθε ΠΕΛΑΤΗ και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και διέπει τη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της. Με το παρόν αίρεται η ισχύς οποιωνδήποτε προγενέστερων γραπτών ή προφορικών συμφωνητικών με το ίδιο περιεχόμενο.

1.2 Το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ διέπεται και συμπληρώνεται από το Eλληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία. Τα μέρη του παρόντος Συμφωνητικού αναγνωρίζουν, με το παρόν, την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

1.3 Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη, η ελαττωματικότητά της δεν θα επηρεάζει τη νομική ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

1.4 Οι τίτλοι των κεφαλαίων επιλέχθηκαν για πρακτικούς λόγους μόνον, και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν ούτε περιορίζουν ούτε αναλύουν ούτε περιγράφουν το πεδίο ή την έκταση εφαρμογής κάθε τμήματος του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

1.5 Εάν η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν προβεί στις νόμιμες ενέργειες κατά οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ από τον ΠΕΛΑΤΗ, κάτι τέτοιο δεν θα συνιστά παραίτηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από το δικαίωμα να προβεί στις νόμιμες ενέργειες όσον αφορά επόμενες ή παρόμοιες παραβάσεις.

1.6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κατανείμει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της βάσει του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1 Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο μοναδικός δικαιούχος ή νόμιμος κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και των ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της. Όλα τα δικαιώματα στον τίτλο, την κυριότητα και την πνευματική ιδιοκτησία που αφορούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και τα ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ της προστατεύονται βάσει παγκόσμιων πνευματικών δικαιωμάτων και της Ελληνικής κείμενης νομοθεσίας και θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε θυγατρική αυτής. Όλα τα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται άλλως ρητώς στο πλαίσιο του παρόντος ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ή από την ΕΤΑΙΡΙΑ, με το παρόν, είναι επιφυλασσόμενα από τη ΕΤΑΙΡΙΑ.

2.2 Το όνομα κυριότητος χώρου α «domain name», καθώς και το λογότυπο του είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ανήκουν στη δικαιοδοσία περισσότερων δικαστηρίων και προστατεύονται βάσει των κείμενων διατάξεων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος και άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, τροποποίηση, χρήση ή δημοσίευση αυτών των σημάτων.